fredag 21. januar 2011

Pensjon og arbeidsinntekt i offentleg sektor

”Pensjon”
”Pensjonist”
”Gå av med pensjon” …

Ja, er du rundt 50 eller eldre, og synest du dette høyrest litt skremmande ut? – Litt urovekkande, tanken på at no er du blitt så gammal, at det no snart er tid for å orientera seg om den siste fasen i det yrkesaktive livet ditt, og overgangen til livet som pensjonist?

Det er jo så greitt med dette – alle stiller likt her, alle som beheld helsa blir gamle, og blir pensjonist, når alderen er der. Og då kjem pensjonsutbetalingane – livsvarig. Med pensjonsreforma har vi no fått nye mogelegheiter, blant anna kan vi stå i jobb dei siste åra som yrkesaktiv samstundes som vi kan ta ut alderspensjon frå folketrygda. Både lønn og alderspensjon utbetalt – utan avkorting – det høyrest jo bra ut!

Pensjonsreforma med dei nye reglane som begynte å virka frå 1. januar 2011 er blitt omtalt som ei svært positiv og lønnsom reform, og det er den, men ikkje like gunstig for alle! Det er ei reform som etter intensjonen skal vera lønnsom for staten, og for arbeidstakarane, pensjonistane. Lønnsom er nok reforma for staten, og for ein del av arbeidstakarane/pensjonistane. Med unntak av ei stor gruppe! Det er nemleg slik at arbeidstakarar i privat sektor kan arbeida så lenge dei vil og ta ut pensjon frå folketrygda og frå private pensjonsordningar utan avkorting, og desse blir dermed oppmuntra til å stå lenge i jobb. Dette fører nok sikkert til at mange fleire i privat sektor står i jobb lenger enn dei ellers ville ha gjort etter dei gamle reglane, dersom helsa held og arbeidsmiljøet på jobben er bra. Slik når regjering og storting målsetjingane sine for denne delen av arbeidstakarane – mange fleire vil truleg jobba lenger, og dermed betala skatt og avgifter nokre år ekstra.

Men kva med dei offentleg tilsette? Her har det glippa. I følgje statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad, skjedde glippen i tariffoppgjeret 2009, der regjeringa ville at den nye ordninga som er innførd i privat sektor, også skulle gjelda for offentleg sektor. Dette ville altså ikkje arbeidstakarorganisasjonane vera med på. Dette er ein gedigen tabbe! Unio og dei andre partane på arbeidstakarsida i offentleg sektor må gå i seg sjølv og snarast retta opp igjen dette feilgrepet!

Nokre tal kan illustrera kvifor: Ein arbeidstakar som har jobba ”i alle år” i 100% stilling i offentleg sektor, vil bli straffa økonomisk gjennom avkorting av tenestepensjonen (Statens pensjonskasse) dersom ho/han står i jobb lenger enn til 67 år. Dei årlege, livsvarige pensjonsutbetalingane frå Statens Pensjonskasse blir redusert med frå 40.000 til 60.000 kroner i året for dei i offentleg sektor som lar seg frista (slik regjering og storting legg opp til) til å stå i jobb frå 67 til f. eks. 70 år. Slikt lønner seg ikkje!

Kvar eg har tala frå? – Jo, gå inn på Statens Pensjonskasse sine nettsider, www.spk.no, og bruk pensjonskalkulatoren. Lykke til!

Øivind H. Solheim
Arbeidstakar i offentleg sektor, medlem SPK og fagorganisert under Unio.

søndag 9. januar 2011

Framtid og optimisme for Odda

Kva er det med Odda? – Ikkje enkelt å svara på, men eg vågar meg likevel på å prøva å gi eit svar: I Odda er det ei polarisering, i vår tid ikkje lenger mellom arbeidarklassen og borgarskapet, men mellom ei gruppering av personar som med negativt tankegods innabords snakkar i store bokstavar om det nedlagde smelteverket og seier ”riv heile skiten”, og på den andre sida folk i Odda som ønskjer ei positiv utvikling for byen, med ny næringsutvikling, ny industri og ei utvikling som tar vare på arven frå fortida. Den uheldige situasjonen som har oppstått no, med at riksantikvaren har tatt Odda ut av søknaden om verdsarvstatus, er eit direkte resultat av denne skadelege polariseringa. Første jobb for alle som vil Odda vel, burde no vera å reparera skaden og få Odda inn igjen i den nemnde søknaden.

I Odda kjenner eg stort sett folk som i utgangspunktet ikkje ønskjer å riva alt som er gammalt. Sett utanfrå kan det tidt verka som om det er dei andre, dei som vil riva ned, som er dei dominerande kreftene på arenaen i Odda. Heldigvis ser vi likevel at svært mange andre – enkeltpersonar, lag, organisasjonar og institusjonar - arbeider fram nye prosjekt og skaper framtidstru i byen. Det er imponerande at oddingar dei siste åra har klart å få i stand flotte kulturtiltak som vasskraftmuseum, bluesfestival, litteratursymposium, teaterframsyningar i Lindehuset og mykje meir, og dessutan ny næringsaktivitet (som framleis er i startfasen) på smelteverkstomta. Det som er ein hemsko for Odda, det er at enkelte prøver å skapa splid i oddasamfunnet. Gjennom den høgrøysta kampanjen sin mot verdsarvsøknaden legg dei kjelkar i vegen for den utviklinga av smelteverkstomta som for lengst burde ha vore på plass, og som alle oddingar uansett i kva leir dei sit, ville ha hatt fordel av. Valet oddingane står overfor, er ikkje enten kjøpesenter på smelteverkstomta eller vern av det gamle smelteverket. Utfordringa er å klara å få til ei løysing som tilgodeser begge desse behova.

Ein innsendar i Bergens Tidende 7. januar 2011 meiner at ”ein som ikkje bur på staden” ikkje skal ytra seg i denne saka, i alle fall ikkje i ei anna retning enn den han vil. – Kva for slags holdning til ytringsfridom er det som kjem til uttrykk i slikt grums? Kven er det eigentleg som ”eig” Odda? Kven er eigentleg odding, kven har rett til å ytra seg offentleg om framtida for Odda? Er det dei som bur i Odda no, og berre dei? Vi som er fødde i Odda og har vokse opp der, men har reist ut - vi har då framleis vår tilknyting til Odda i behald! Vi har tette band til staden der vi voks opp, vi er glade i byen eller vi har eit engasjement for den. Innsendaren har den uvanen at han går til angrep på meiningsmotstandarar med personkarakteristikkar, og at han vil fortelja oss kva vi skal få lov til å drøfta. Han manglar sakleg argumentasjon for synspunkta sine, og slik sett har ein lite å henta hos han når – som han skriv - ”nye verksemder og nye arbeidsplassar må skapast” i Odda.

Akkurat dette er det viktigaste spørsmålet å ta fatt i i Odda no for tida. Ein av fleire mogelege vegar å gå for Odda, kunne vore noko av det som innsendaren ser ut til å ha berre forakt til overs for: tilrettelegging for varierte kulturaktivitetar, bygningsvern integrert i nybygging og ny næringsverksemd. I Trondheim dei har gjort vellykka bygningsmessige grep med det nedlagde Trondheim Mekaniske Verksted, som låg på austsida av Nidelven. Her på Solsiden, Nedre Elvehavn, som er det nye namnet, har dei blant anna tatt vare på dei ytre rammene, bygningsskalet med teglsteinsveggar, med vindauga i den gamle stilen, ein del nye etasjeskilje og ny innreiing. Og så har dei fylt bygningane med kjøpesenter – med butikkar av mange slag og med kafear og restaurantar og andre servicefunksjonar.

I Odda kan dei ikkje kopiera det dei har gjort med Trondheim Mekaniske Verksted, for butikkane i Odda har berre ein brøkdel av kundepotensialet i forhold til Solsiden i Trondheim. I Odda må dei derfor vera mykje meir kreative enn dei trong vera i Trondheim. Kanskje kan løysinga for Odda vera todelt, nemleg på den eine sida det som ordførar og varaordførar har flagga i det siste, nemleg ein konsentrasjon av dei nye butikkfunksjonane (det nye kjøpesenteret) nord for Cyanamiden, knytt saman med gågata i Odda. Og på den andre sida ei storsatsing på opplevingsturisme, med utfordrande aktivitetar i den flotte hardangernaturen, kombinert med tidsreiser tilbake til spennande epokar i Odda si historie.

Berre for å fokusera litt på det siste: Smelteverket i Odda var ein berebjelke i oddasamfunnet gjennom nesten 100 år. Hit kom folk frå alle kantar av landet, søkte seg arbeid i kortare eller lengre periodar og opplevde både oppgangs- og nedgangstider. NVIM sit på massevis av dokumentarisk stoff som fortel om sider ved livet på fabrikkane og i oddasamfunnet i denne perioden, og dei har god kompetanse i forhold til arbeid for å gjera denne historia tilgjengeleg for eit breitt publikum, for eksempel:

• Korleis var det å vera anleggsarbeidar i anleggsperioden, frå 1906 til 1908?

• Korleis opplevde den arbeidslause fabrikkarbeidaren og familien hans dei vanskelege åra då fabrikkane stoppa først på 1920-talet?

• Korleis var det å vera sjauar på eksportkaien i 1930-åra?

• Korleis var det å vera husmor i ein fabrikkarbeidarfamilie på 50-talet?

• Korleis var det for ein unggut å vera tappar på karbidomn 2 tidleg i 70-åra, slik bror min var ei tid, eller

• å vera reparatør og seinare mantelsveisar på omn 2, slik far min var i mange år?

• Og korleis hadde ein arbeidar det som i skift etter skift vart sett til å kosta og spa karbidstøv oppe i etasjane i omnshus 1 og 2, eller til å ha oppsyn med transportbeltet for kalkstein nede i kanalane under skaltaket? Desse sistnemnde arbeidsoppdraga er to av mange ulike jobbar eg hadde i dei periodane då eg i ungdommen arbeidde på smelteverket i Odda.

Det som eg tenker kunne ha vore veldig interessant, som ein liten del av framtidssatsing i Odda, det er om Odda inne på smelteverksområdet, i nokre av dei gamle bygningane kunne bygd opp eit levande industrimuseum og eit industristadmuseum som ei utviding av det som frå før er etablert. Saman med arenaer for kulturelle aktivitetar (teater, musikk, litteratur, utstillingar, dans og meir) som allereie finst på det nedlagde fabrikkområdet, kunne eit levande industrimuseum og industristadmuseum blitt eit flott tilbod til både tilreisande og lokale folk.

Nytenking og ny-orientering er svært viktig for å få til berekraftig næringsutvikling, og Odda treng begge delar. Samstundes er det viktig å ha med seg at kultur og turisme er to sektorar der ein ventar sterk økonomisk vekst i framtida. Dette bør kunna gi grunnlag for framtidstru og optimisme i Odda!

fredag 7. januar 2011

Patetisk innlegg av boklærd som ikkje bur på staden og mobbar politikarar til "fornuft", er oppteken av nostalgi og fortid ...

Forrige blogginnlegg om Odda - Kva er det med Odda ("Riv heile skiten")? - stod på trykk i Hardanger Folkeblad onsdag 29.12., og 31.12.2010 trykte Bergens Tidende den same teksten med eit flott bilde av gamle Hotel Hardanger som illustrasjon. Begge avisinnlegga resulterte i motinnlegg frå Leif Stana, som ikkje er i beit for negativt ladde ord for å karakterisera innlegget og meg som person: eg har skrive eit patetisk innlegg der eg prøver å mobba politikarar og innbyggjarar i Odda til "fornuft", eg er boklærd og lite ærleg når eg argumenterer, osv, osv.

"Eine grausame Salbe!", med andre ord. Men pytt, pytt. Når eg ytrar meg offentleg om noko som så mange er engasjerte i, er det ikkje anna å venta enn at det kan koma slike utfall - det må ein berre tola, og det gjer eg! Faktisk så er det sinte innlegget til Stana ein inspirasjon for meg, for eg veit no at eg med innlegget mitt har treft eit ømt punkt hos desse folka i Odda som ivrar for å "riva heile skiten" og å få bort "heile rukkelet", og som kjempar med nebb og klør mot verdsarvstatus for Odda. Det inspirerer meg rett og slett til å skriva meir! Det neste innlegget kjem her på bloggen i løpet av helga, og i dei to avisene i neste veke. Ha ei fin januar-helg!

Og Ps: I Hardanger Folkeblad onsdag 5. januar står det fire flotte innlegg som alle støttar den same saka som eg går for - det var retteleg  kjekt å lesa dei !